Terrafamen ensimmäisen puolen vuoden nikkelituotanto ylitti edellisvuoden tuotantomäärän - liikevaihto 88,5 miljoonaa euroa

Share |
28.07.2017 14:11

terratalo.jpg

Terrafamen avainluvut tammi−kesäkuussa 2017
(vertailukauden H1 2016 luku sulkeissa)

  • Nikkeliä kasattiin primäärikasalle 21 108 tonnia (14 391) ja sinkkiä 43 388 tonnia (27 543).
  • Nikkeliä liuotettiin 10 447 tonnia (3 653) ja sinkkiä 23 037 tonnia (8 451).
  • Nikkeliä tuotettiin 9 963 tonnia (3 309) ja sinkkiä 20 995 tonnia (7 567).
  • Liikevaihto oli 88,5 miljoonaa euroa (32,2). 
  • Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli -57,5 miljoonaa
  • euroa (-98,2).
  • Käyttökate oli -51,3 miljoonaa euroa (-97,9). 

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen katsaus

”Jatkoimme vuoden toisella neljänneksellä tuotannon ylösajoa ja toiminnan vakiinnuttamista. Ensimmäisen vuosipuoliskon nikkelin tuotantomäärämme ylitti koko viime vuoden nikkelituotannon. Metallitehtaamme vuosihuoltoseisokki touko- ja kesäkuun vaihteessa vähensi toisen vuosineljänneksen tuotanto- ja myyntimääriä.

Taloudellista tulostamme heikensivät nikkelin maailmanmarkkinahinnan lasku ja Yhdysvaltain dollarin epäsuotuisa kurssikehitys. Vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna nikkelin keskihinta maailmanmarkkinoilla laski toisella vuosineljänneksellä 10,2 % ja dollarin keskikurssi euroon suhteutettuna heikkeni 3,5 %. Nikkelin varastotasot globaalisti ovat edelleen korkealla tasolla, ja Indonesian ja Filippiinien päätökset sallia nikkelimalmin viennin lisääminen ovat heikentäneet maailmanmarkkinahintaa.

Kaivostuotantomme eli malminlouhinnan ja -käsittelyn määrät olivat toisella vuosineljänneksellä ennätystasolla. Malmin primääriliuotusalueemme tuli täysimääräisesti tuotantokäyttöön toukokuun puolivälissä, kun saimme alueen kokonaan kasattua uudella malmilla. Metallien liukeneminen primääri- ja sekundäärialueilla oli hyvällä tasolla, ja teimme metallitehtaalla nikkelin ja sinkin kvartaalituotantoennätykset. Täyden tuotantovauhdin saavutamme vuonna 2018 kolmanteen vuosineljännekseen mennessä. Terrafamen toiminnan yksikkökustannukset nikkelitonnia kohti laskivat ennakoidusti ja olivat toisella vuosineljänneksellä jälleen kerran alhaisemmat kuin koskaan aiemmin yhtiön toiminnan aikana. Pysyimme hyvin myös kustannusbudjetissa.

Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä tarkasteluamme nikkelin jalostusarvon nostamiseksi ja kesäkuun lopulla ilmoitimme aloittavamme kuparin tuotteistamisen. Lisäksi haimme Säteilyturvakeskukselta lupaa uraanin ja harvinaisten maametallien talteenoton laboratoriomittakaavan tutkimukseen.

Työturvallisuudessa henkilöstömme on saavuttanut erittäin hyviä tuloksia. Tapaturmataajuutemme eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli kesäkuun lopussa liukuvasti 12 kuukauden ajalta 4,4.”

Markkinakehitys

Nikkelin keskihinta vuoden 2017 toisella neljänneksellä oli 9 225 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 10,2 % matalampi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (Q1 2017: 10 271) mutta 4,6 % korkeampi kuin vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä (Q2 2016: 8 823). Tärkeimpiä tekijöitä nikkelin hintamuutoksiin olivat Indonesian hallituksen päätös purkaa osittain nikkelimalmin vientikielto sekä Filippiinien uusi linjaus olla toimeenpanematta sen aiemmin ilmoittamia kaivosten sulkemisia sekä tuotannon keskeytyksiä, joita oli suunniteltu ympäristösyistä.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot ovat pienentyneet joka vuosineljännes aina vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana varastot pienenivät yli 13 000 tonnia ja olivat noin 440 000 tonnia.

Sinkin keskihinta vuoden 2017 toisella neljänneksellä oli 2 596 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 6,6 % alempi kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä (Q1 2017: 2 780) ja 35,3 % korkeampi kuin vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä (Q2 2016: 1 918). Sinkin hinta oli edelleen hyvällä tasolla, ja sitä tuki sinkkivarastojen pieneneminen.

LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut sinkkivarastot laskivat vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana noin 199 000 tonnia ja olivat noin 356 000 tonnia.

Investoinnit

Terrafamen investoinnit olivat vuoden 2017 toisella neljänneksellä 24,9 miljoonaa euroa (Q1 2017: 16,5 ja vuosi 2016: 84,3).

Merkittävimpiä investointikohteita toisella vuosineljänneksellä olivat bioliuotuksen kahden sekundäärikentän ja uuden sivukivikentän maanrakennustyöt sekä rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan rakennustyöt. Lisäksi yhtiö investoi huhti–kesäkuussa sinkin suodatuskapasiteetin nostoon sekä kuparin talteenoton edellyttämiin muutostöihin.

Ympäristöturvallisuus

Kevään sulamisvesien käsittely sujui hyvin luparajojen puitteissa. Kaikkiaan sulamisvesiä kertyi kaivosalueen valuma-alueelle noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Tästä huolimatta ympäristöluvan mukaista puhdistetun veden purkukiintiötä ei ollut tarvetta hyödyntää täysimääräisenä.

Toisen vuosineljänneksen aikana pohjoiselle purkureitille juoksutettiin puhdistettua vettä sekä purkuputken että Kalliojoen kautta. Ajanjaksolla 15.3.–5.5.2017 purkuputkea käytettiin kuitenkin vain sen verran, että se pystyttiin pitämään sulana. Eteläiselle purkureitille myönnettyä puhdistetun veden purkukiintiötä ei ole käytetty yli vuoteen. Kesäkuun lopussa kaivosalueelle varastoitu vesimäärä oli 3,7 miljoonaa kuutiota (Q1:n lopussa 2,9 miljoonaa kuutiota).

Sulfaatin poistoon hyödynnettiin edelleen sekä keskusvedenpuhdistamoa että käänteisosmoosilaitosta. Toisella vuosineljänneksellä alueelta pois johdettujen, puhdistettujen vesien sulfaattipitoisuus jäi noin puoleen raja-arvosta, ja metallipitoisuudet olivat pääosin noin kymmenesosan niille asetetuista raja-arvoista. Käänteisosmoosilaitoksen ansiosta sulfaattipitoista rejektia voitiin johtaa takaisin bioliuotuskasoille huhti–kesäkuussa 1 104 tonnia (Q1 2017: 1 564). Myös bioliuotuksen liuosmäärä pysyi optimitasolla.

Terrafame tarkkailee jatkuvasti kaivos- ja tehdasalueensa lähijärvien tilaa valvovan viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Kainuulaisen Nuasjärven tilaa on seurattu tehostetusti myös Kainuun ELY-keskuksen, GTK:n ja SYKEn yhteishankkeessa. Alkukesän mittaustulosten mukaan Nuasjärven kevätkierto toteutui syvänteitä myöten, ja happitilanne kaikissa syvänteissä oli erittäin hyvä. Myös kaivospiirin alapuolisten lähijärvien tila on parantunut tai pysynyt ennallaan, ja Jormasjärvi ja Laakajärvi sekä näiden alapuoliset järvet soveltuvat hyvin virkistyskäyttöön.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 9.5.2017 päätöksensä Terrafamen keskeisistä ympäristöluvista ja piti pääosin voimassa Vaasan hallinto-oikeuden (Vaasan HaO) huhtikuussa 2016 antamat päätökset. Yhtiö on jatkanut tuotannon ylösajoa ja toiminnan kehittämistä vastuullisesti ja suunnitellusti päätösten pohjalta. Toukokuussa lainvoiman saaneen ympäristöluvan mukaisesti Terrafame on myös asettanut jätehuoltonsa varmistamiseksi 107 miljoonaan euron vakuuden.

Terrafame jättää koko toimintaansa koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elokuun 2017 loppuun mennessä, jolloin KHO:n päätösten myötä toukokuussa lainvoiman saaneet luvat pysyvät voimassa uuden luvan voimaantuloon saakka. Lupaprosessiin liittyen yhtiöllä on käynnissä kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Huhtikuussa Kainuun ELY-keskus kuulutti vesienhallinnan YVA-selostuksen sekä toukokuussa sulattoa koskevan täydennyksen kaivostoiminnan YVA-ohjelmaan. Toisella vuosineljänneksellä valmisteltiin myös kaivostoiminnan YVA-selostusta, joka on määrä jättää Kainuun ELY-keskukselle elokuun 2017 alussa.

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli kesäkuun 2017 lopussa 757 henkilöä kesäkauden työntekijät mukaan lukien (Q1 2017:n lopussa 662). Lisäksi kaivosalueella työskenteli toisella vuosineljänneksellä säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä ja näissä 693 henkilöä (Q1 2017:n lopussa 623).

Ensimmäisen puolen vuoden aikana Terrafamella sattui kaksi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joista aiheutui yhteensä kahdeksan poissaolopäivää. Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta kesäkuun lopussa 4,4 (Q1 2017:n lopussa 6,4). Kuluvan vuoden tavoitteena on päästä alle 5,0:aan (tapaturmataajuus 2016: 8,4).

Kesäkuukausien ajaksi Terrafame on tarjonnut työpaikan lähes 90 henkilölle, jotka työskentelevät sekä tuotannossa että toimistotöissä. Kesätyöhakemuksia saatiin ympäri Suomea, ja opiskelijoiden lisäksi töitä löytyi myös monenikäisille jo valmistuneille henkilöille. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan mukaisesti Terrafame haluaa taata kesätyöntekijöille hyvän kesätyökokemuksen.

Lähiajan näkymät

Terrafamen tavoitteena on kasvattaa edelleen nikkelin ja sinkin tuotanto- ja toimitusmääriä sekä parantaa kustannustehokkuutta liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Yhtiö aloitti kuparin tuotteistaminen heinäkuussa, ja tulevien kuukausien aikana jatketaan nikkelin jatkojalostusmahdollisuuksien ja jatkojalostuksen ympäristövaikutusten selvittämistä.

Kesäkuun lopulla Terrafame haki Säteilyturvakeskukselta toimenpidelupaa uraanin laboratoriomittakaavan tutkimukseen, jossa ei vielä synny uraanioksidia tai muita pidemmälle jalostettuja tuotteita. Uraania koskevan tutkimuksen rinnalla tavoitteena on selvittää myös harvinaisiin maametalleihin liittyviä mahdollisuuksia. Yhtiö valmistautuu hakemaan valtioneuvoston lupaa uraanin talteenottoon aikaisintaan kuluvan vuoden aikana.

Elokuun 2017 loppuun mennessä yhtiö hakee koko toiminnalleen uutta ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselta.

Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot vuodelta 2017 ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja.


22.07.2018 10:01Uusi Cat 950 GC pyöräkuormaaja - tuottavuutta työmaalle
21.07.2018 12:01Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa
20.07.2018 9:01Novatron esittelee koneohjauksen uusimmat innovaatiot FinnMetkossa
19.07.2018 8:01NCC rakentaa 162 asuntoa Tampereen Hatanpäälle
18.07.2018 18:01Mid Finland Truckmeeting lauantaina Viitasaarella - Koura-Autojen osastolla paljon nähtävää - jakelussa myös Ammattilehdet
18.07.2018 11:01INFRA ry: Lupaukset väylärahoituksen uudistamisesta on pidettävä
17.07.2018 9:01NCC rakentaa 162 asuntoa Tampereen Hatanpäälle
16.07.2018 9:55Henri Pesonen Deleten Kierrätyspalvelu-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi
16.07.2018 8:01Novatronin etätuki -asiakkaan oikeana kätenä jo yli 10 vuotta
15.07.2018 11:01YIT ja Boliden allekirjoittivat sopimuksen vesialtaan laajentamisesta kuparikaivoksessa Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa

Siirry arkistoon »