Kiviaineksia CE-merkitään aiempaa tunnollisemmin

Share |
21.12.2017 10:00

kiviaines1-270x175c.jpg

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonut kiviainesten vaatimustenmukaisuutta vuosina 2013 – 2017. Valvonnalla selvitettiin, kuinka kattavasti kiviainesten valmistajat ovat CE-merkinneet markkinoille asetettuja kiviaineksia. Valvontajaksolla CE-merkintäpuutteiden määrä oli vähentynyt 9 prosenttia.

Tukesin tehtävänä on valvoa kiviainesten CE-merkintää, jonka vaatimukset perustuvat  rakennustuoteasetukseen. CE-merkintä on pakollinen, jos kiviainekselle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Tukes suunnitteli kiviainesten markkinavalvontaa yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

Kiviainesten markkinavalvonta kohdistui vuonna 2013 ensisijaisesti suurten ja keskisuurten yritysten valmistamiin kiviaineksiin. Vuosina 2014 – 2016 valvottiin keskisuurten yritysten kiviaineksia, ja vuonna 2017 käytiin läpi pienten paikkakuntien keskisuuret ja sellaiset pienet yritykset, jotka toimittivat kiviaineksia satunnaisesti markkinoille. Valvontakohteet valittiin riskiperusteisesti. Riskiperusteena käytettiin kiviainesten tuotantomääriä. Valvonta on kohdistunut kattavasti koko Suomen alueelle.

 Merkintäpuutteita edelleen liikaa

Vuosina 2013 – 2017 valvontakäynneillä käytiin läpi yli 1200 kiviaineksen CE-merkintään liittyvää asiakirjaa, ja lisäksi käytiin kiviainesten valmistuspaikoissa. Valvonnan yhteydessä yrityksiä neuvottiin ja opastettiin kiviainesten CE-merkintöihin liittyvissä asioissa.

CE-merkintöihin liittyvät puutteet olivat vuodesta 2013 lähtien vähentyneet selvästi. Puutteellisia tuotteita vuonna 2017 oli 17 prosenttia, kun neljä vuotta aiemmin lähes joka neljännestä puuttuivat pakolliset merkinnät.

– Puutteet selittyvät osittain sillä, että monilla kiviainesten valmistajalla ei ollut tietoa kiviainesten CE-merkinnän pakollisuudesta. Moni valmistaja aloitti kiviainesten CE-merkinnät siinä vaiheessa, kun heille ilmoitettiin valvontakäynnistä, ylitarkastaja Veijo NiittyvuopioTukesista kertoo.

– Valvonnan perusteella kiviainesten puutteellisten CE-merkintöjen määrä on edelleen huolestuttavalla tasolla. Ongelmana on, että tilaajat eivät tilauksissaan edellytä, että kiviainekset ovat CE-merkittyjä.

 Kiviainesten markkinavalvonta jatkuu ensi vuonna, jolloin markkinavalvonnan kohteena ovat alueellisten kiviainestoimijoiden valmistamat kiviainekset.

Kiviainesten markkinavalvonnan tulokset vuosilta 2013 – 2017

Vuosi

CE-merkintä 
kunnossa

CE-merkintä- puutteet

CE-merkintä-
 puutteet, %

Yhteensä

2013

165

58

26

223

2014

276

56

17

332

2015

352

46

12

398

2016

8

4

33

12

2017

219

44

17

263

Yhteensä

1020

208

 17

1228

Taulukon ”CE-merkintä kunnossa” tarkoittaa, että kiviainesten CE-merkintädokumentit olivat kunnossa. Kohta ”CE-merkintäpuutteet” sisältää seuraavat asiat: kiviaines ei ole CE-merkitty, suoritustasoilmoitusta ei ole laadittu ja CE-merkintä on valmisteilla. Kohta ”CE-merkintäpuutteet, % kuvaa prosentuaalisesti kiviainesten CE-merkintöjen puutteita verrattuna kunkin vuoden kokonaismäärään. Muutama pienempi toimija on lopettanut kiviainesten toimittamisen markkinoille kiviainesten CE-merkintöihin liittyvien kustannusten takia.

Valvotut kiviainekset

Kiviainesten markkinavalvonta kohdistui seuraaviin kiviaineksiin, joille on olemassa rakennustuoteasetuksen mukainen harmonisoitu standardi:

– SFS-EN 12620 Betonikiviainekset

–  SFS-EN 13043 + AC Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin

–  SFS-EN 13242 Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

– SFS-EN 13450 + AC Raidesepelikiviainekset

Betonin tai valmisbetonin valmistukseen käytettävä kiviaines on yleensä murskattua kalliokiviainesta tai soraa. Asfaltiksi kutsutaan kiviaineksen ja bitumipohjaisen sideaineen seosta. Asfaltteihin käytetään yleensä raekooltaan erilaisia murskattuja kiviaineksia. Sitomattomia ja hydraulisesti sidottuja kiviaineksia käytetään mm. teiden, katujen ja lentokenttien pohjarakenteina. Raidesepeliä käytetään junaradan tukikerroksessa.

CE-merkinnän liittäminen rakennustuotteeseen

Kiviainesvalmistajan tulee laatia suoritustasoilmoitus ennen kuin kiviaines voidaan CE-merkitä. CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi, tai se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.

Lisätietoja rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä tuotteisiin liittyvistä standardeista löytyy osoitteesta  www.rakennustuoteinfo.fi.

21.03.2018 10:02YIT ja HSY allekirjoittivat sopimuksen Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta
21.03.2018 9:21Nokian Armor Gard 2 -rengas vastaa urbaanien kaivuutyöympäristöjen haasteisiin
20.03.2018 17:11Telakonepäivät Humppilassa 6.-7.4.2018 - tervetuloa hyville kaupoille!
20.03.2018 14:32Maailman ensimmäinen IoT-maalämpöpumppu tulee Suomesta
20.03.2018 14:20Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen korkeasuhdanne taittuu
20.03.2018 14:14Infra-ala listasi turvallisimmat työmaat
20.03.2018 10:12YIT:lle kaksi ykkössijaa Turvallinen infratyömaa 2017 -kilpailussa
19.03.2018 16:01Pohjoinen Teollisuus 2018: Suurhankkeet työllistävät teollisuusyrityksiä Pohjoisessa
19.03.2018 15:30BE Group tähtää päästöttömään jakeluun
18.03.2018 18:01KIVIROCK-LEHTI TULEE - VIELÄ EHDIT MUKAAN! Varaa ilmoituspaikkasi seuraavassa yli 250 sivuisessa järkäleessä - ensijakelu Mansen Mörinöillä

Siirry arkistoon »