Kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus ei Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan välttämättä edistäisi jätehuollon toimivuutta

Share |
03.04.2018 15:19

ely_keskus.png

Edellytykset siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen eivät täyty Päijät-Hämeessä. Näin toteaa Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle antamassaan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa lausunnossa.

Jätelain mukaan kunta voi tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Jätteenkuljetusta koskevien yleisten vaatimusten mukaan kuljetus tulee järjestää niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  Tämä tarkoittaisi muun ohella sitä, että asiakkaita, asiakasryhmiä tai alueita ei saisi asettaa esimerkiksi palvelun hinnoittelussa perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. Mahdollista määräävää markkina-asemaa ei saisi käyttää kilpailunrajoituslain vastaisesti hinnoittelussa hyväksi.

Päijät-Hämeen jätelautakunta on tehnyt selvityksen, jossa on selvitetty sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilaa ja tehty vertailuja eri jätteenkuljetusjärjestelmien vaikutusten välillä. Selvityksen mukaan kunnissa toimivien, lietteitä kuljettavien yritysten tarkkaa määrää tai niiden maantieteellistä palvelualuetta kunnan sisällä ei tiedetä. Kattavia ja luotettavia tietoja ei ole saatavissa, koska kaikki jätteenkuljettajat eivät toimita lakisääteisiä tietoja ja kunnan jätevedenpuhdistamolle toimitetun lietteen määrä ei vastaa alueen kiinteistöjen määriä, joilta kyseistä jätettä syntyy. Näin ollen ei voida myöskään varmistua, noudatetaanko tyhjennyksissä ja kuljetustoiminnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Hämeen ELY-keskus katsoo, ettei selvityksessä esitettyjen tietojen perusteella voida täysin ja kattavasti varmistua siitä, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain tarkoittamalla tavalla edistäisi jätehuollon yleistä toimivuutta eikä aiheuttaisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puutteellisten tietojen vuoksi ei ole myöskään voitu varmistua, että tarjolla olisi jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Näin ollen ei voida todeta, että siirtymisellä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen olisi kokonaisuutena myönteisiä vaikutuksia jätelain edellyttämällä tavalla.

15.10.2018 8:20Yli 50 vuotta myös louheenkuljetuksissa - E. Hartikainen Oy:lle uusia Komatsu-kaivoskoneita
14.10.2018 11:11Metso toimittaa hienonnus- ja materiaalinkäsittelyratkaisuja Australiaan ja Etelä-Amerikkaan
14.10.2018 7:55Mateko ja CE Rental näkyvät Ylen etsiväsarjassa Sorjonen
13.10.2018 10:10Rotatorin Liedon toimipiste on nyt avattu - tervetuloa asioimaan
12.10.2018 12:01Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen - Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi
11.10.2018 14:14Koura-uutta minikaivuriluokkaan
11.10.2018 11:11Työturvallisuuden kultainen kypärä Järvenpäähän
11.10.2018 10:50Rakennusteollisuus RT: Sähköinen ePerehdytys vahvistaa työturvallisuusosaamista
11.10.2018 8:32NRC Group ja VR Track yhdistävät voimansa
10.10.2018 10:01Endominesin Friday-kaivosprojekti etenee USA:ssa

Siirry arkistoon »