Kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus ei Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan välttämättä edistäisi jätehuollon toimivuutta

Share |
03.04.2018 15:19

ely_keskus.png

Edellytykset siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen eivät täyty Päijät-Hämeessä. Näin toteaa Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle antamassaan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa lausunnossa.

Jätelain mukaan kunta voi tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Jätteenkuljetusta koskevien yleisten vaatimusten mukaan kuljetus tulee järjestää niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  Tämä tarkoittaisi muun ohella sitä, että asiakkaita, asiakasryhmiä tai alueita ei saisi asettaa esimerkiksi palvelun hinnoittelussa perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. Mahdollista määräävää markkina-asemaa ei saisi käyttää kilpailunrajoituslain vastaisesti hinnoittelussa hyväksi.

Päijät-Hämeen jätelautakunta on tehnyt selvityksen, jossa on selvitetty sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilaa ja tehty vertailuja eri jätteenkuljetusjärjestelmien vaikutusten välillä. Selvityksen mukaan kunnissa toimivien, lietteitä kuljettavien yritysten tarkkaa määrää tai niiden maantieteellistä palvelualuetta kunnan sisällä ei tiedetä. Kattavia ja luotettavia tietoja ei ole saatavissa, koska kaikki jätteenkuljettajat eivät toimita lakisääteisiä tietoja ja kunnan jätevedenpuhdistamolle toimitetun lietteen määrä ei vastaa alueen kiinteistöjen määriä, joilta kyseistä jätettä syntyy. Näin ollen ei voida myöskään varmistua, noudatetaanko tyhjennyksissä ja kuljetustoiminnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Hämeen ELY-keskus katsoo, ettei selvityksessä esitettyjen tietojen perusteella voida täysin ja kattavasti varmistua siitä, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain tarkoittamalla tavalla edistäisi jätehuollon yleistä toimivuutta eikä aiheuttaisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puutteellisten tietojen vuoksi ei ole myöskään voitu varmistua, että tarjolla olisi jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Näin ollen ei voida todeta, että siirtymisellä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen olisi kokonaisuutena myönteisiä vaikutuksia jätelain edellyttämällä tavalla.

23.01.2019 13:50Kiertotalouden tarvitsemia uusia materiaaleja tutkitaan Otaniemeen perustettavassa yhteislaboratoriossa
23.01.2019 10:13Tehokas työkalu-uutuus siltasuunnitteluun
23.01.2019 9:33Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan myönteinen suhdannekehitys on taittunut
22.01.2019 11:11Maarakennushankkeiden ja kaivoksien materiaalivirtojen tarkkaa kokonaishallintaa
22.01.2019 9:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä edelleen voimakkaassa laskussa
21.01.2019 15:15Rotarent toimittaa kattavan konekaluston Eltel Networks Oy:lle
21.01.2019 14:55Liebherr esittelee 8. sukupolven tela-alustaiset kaivukoneet 2019
21.01.2019 14:25Oulussa kehitettiin ennätysluja ekobetoni
21.01.2019 13:12Valmetin ja Kemiran yhteistyö tuo merkittäviä parannuksia jäteveden käsittelyprosesseihin
20.01.2019 15:00Furukawa: Japanilaista laatua lisälaitteisiin jo lähes 150 vuoden ajan

Siirry arkistoon »