Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausuntonsa Metsä Fibre Oy:n kiviainesten ottoa koskevan hankkeen YVA-selostuksesta

Share |
06.04.2018 14:00

metsa_fibre_rauma.png

Metsä Fibre Oy suunnittelee Rauman Maanpään alueelle kiviaineksen ottoa ja murskausta, jonka tavoitteena on mahdollistaa tehtaan toiminnan edelleen kehittäminen.

Hankealue sijoittuu Rauman teollisuusalueelle. Alueelta louhitaan kiviaineksia yhteensä noin 600 000–800 000 m3ktr, joka on noin 1 560 000–2 080 000 t. Louhinnan tarve tulee tarkentumaan alueelle suunniteltujen toimintojen tarkentuessa siten, että uusi alue sijoittuu luontevasti olemassa olevan teollisuustontin yhteyteen. Yksityiskohtaiset ottamis- ja maankäytön suunnitelmat tullaan esittämään myöhemmin alueen käytön tarkentuessa. Alueelle tehdään tieyhteys Maanpääntieltä hankealueen pohjoispuolelta. Tavoitteena on, että kiviaineksen otto käynnistyy alueella 2018 ja toiminta kestää alueella enintään kolme vuotta.

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE): 

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen otto ja murskaus YVA-ohjelman mukaisella alueella. Alue louhitaan tasoon +6…9 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Kalliota louhitaan noin 600 000 m3ktr, jonka lisäksi alueelta poistetaan noin 120 000 m3 pinta- ja kaivumaita. Osa kiviaineksesta (noin 100 000-200 000 m3ktr) käytetään tehdasalueella myöhemmin rakentamiseen joko louheena tai murskeena. Ottotoiminta kestää kokonaisuudessaan enintään kolme vuotta.

Vaihtoehto VE2: Kalliokiviaineksen otto ja murskaus alueella, jolla on pyritty minimoimaan ympäristövaikutukset asutuksen suuntaan. Alue louhitaan vastaavasti kuin vaihtoehdossa 1 tasoon +6…7 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy). Kalliota louhitaan noin 800 000 m3ktr. Pintamaiden ja alueella käytettävien murskeiden määrät ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 1.

ELY-keskus on saanut arviointiselostuksen käsittelyä varten 5 lausuntoa ja 8 mielipidettä. Erityisesti mielipiteissä on pidetty huonona sitä, ettei hankkeesta vastaava Metsä Fibre Oy ole tuonut julkisuuteen, mitä toimintaa louhittavalle alueelle ollaan suunnittelemassa. Tällöin suunnitellun louhinnan ja alueelle tulevan teollisen toiminnan vaikutuksia ei ole arvioitu kokonaisuutena. Mielipiteissä asukkaat ovat pitäneet louhinnasta aiheutuvia melu-, tärinä-, pöly- ja viihtyvyyshaittoja niin suurina, että toimintaa ei tulisi sallia.

ELY-keskus on arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa pitänyt varsinaista arviointia riittävänä ja asianmukaisena, mutta katsonut kuitenkin louhintapaikalle louhinnan jälkeen sijoitettavasta toiminnasta puuttuvan tiedon heikentävän arviointia. Hankekokonaisuutta koskeva epävarmuus asettaa myös lupaviranomaisille tavanomaista suuremman velvollisuuden tarkistaa arviointimenettelyn kattavuus hankkeessa tarvittavien lupien myöntämisedellytyksiä harkitessaan.

Arviointiselostuksessa on katsottu tietyin varauksin molemmat hankevaihtoehdot toteuttamiskelpoisiksi. ELY-keskuksen käsityksen mukaan louhintahankkeen toteuttamiskelpoisuus arviointiselostuksen perusteella ei kuitenkaan ole itsestään selvä, vaan riippuu siitä, voidaanko saavuttaa tilanne, jossa tarvittavien lupien myöntämisedellytykset täyttyvät. Hyväksytty asemakaava mahdollistaa alueen ottamisen kaavan mukaiseen käyttöön. Se on kuitenkin vain osa hankkeen toteuttamisen mahdollistavista päätöksistä, mutta vaikuttaa voimakkaasti alueen maankäyttöä ohjaavana. Jatkosuunnittelun kannalta olisi olennaista, että louhittavalle alueelle suunniteltu toiminta olisi tiedossa, jotta louhinta toteutettaisiin todellisen tarpeen perusteella. Mikäli hanke toteutetaan, jatkon kannalta vaihtoehdoista VE2 olisi vaihtoehtoa VE 1 toteuttamiskelpoisuudeltaan parempi, koska se sijaitsee kauempana asuin- ja lomarakennuksista.

22.10.2018 10:20Atlas Copco on esitellyt generaattoriensa QAS-lippulaivamalliston viidennen sukupolven
22.10.2018 10:00Otsavalaisinuutuus erittäin vaativaan ammattilaiskäyttöön
22.10.2018 8:01Terrafamen akkukemikaalitehdas toisi huomattavia positiivisia talousvaikutuksia Kainuuseen ja muualle Suomeen
21.10.2018 10:11Lundberg -monitoimikoneessa riittää voimaa ja tehoa
21.10.2018 8:01NCC rakentaa kolme kerrostaloa ja 161 asuntoa Turkuun
20.10.2018 10:11Boliden investoi uusiin Komatsu -louheensiirtoautoihin - yhteensä 26 uutta ajoneuvoa Kevitsaan ja Aitikiin
19.10.2018 12:01Metso toimittaa potaskateollisuuden rikastusratkaisuja Valko-Venäjälle
18.10.2018 13:00Terrafamen nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotanto-hankkeen YVA-menettely kuulemisvaiheeseen
17.10.2018 12:22Terrafamen tuotanto on kasvussa - arvonlisää akkumetalleista
17.10.2018 10:11Rotatorin Vantaan uudistuneessa toimipaikassa avoimet ovet nyt perjantaina 19.10. - tervetuloa!

Siirry arkistoon »