Kvartsipölylle altistuneet ilmoitettava ASA-rekisteriin

03.03.2020 9:00

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työpaikalla käytetyistä syöpää aiheuttavista tai perimää vaurioittavista aineista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Vuoden 2020 alusta myös kvartsipölylle on asetettu sitova raja-arvo ja työnantajille on tullut velvollisuus ilmoittaa kvartsipölylle altistuneet työntekijät ns. ASA-rekisteriin. Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä.

EU:n syöpädirektiivin päivityksen myötä kvartsille on asetettu 1.1.2020 alkaen sitova kahdeksan tunnin raja-arvo 0,1 mg/m3. Kvartsin työhygieeninen raja-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP8h-arvo) on Suomessa 0,05 mg/m3. Altistumisen seurantaa tulee tehdä työhygieenisin mittauksin, jos muulla tavoin ei voida varmistaa, että työssä ei altistuta kvartsille tai että altistuminen on vähäistä. Raja-arvot koskevat myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja, kuten kristobaliittia ja tridymiittiä.

Kvartsipölylle altistuneet ilmoitettava ASA-rekisteriin

Työ, johon liittyy altistuminen kvartsipölylle on lisätty myös ASA-rekisteriin eli ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvien rekisteriin ilmoitettavien menetelmien listaan.  Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja. Tämän vuoden alusta alkaen työnantajan velvollisuus on selvittää, altistutaanko työssä kvartsipölylle ja kerätä tiedot kvartsipölylle työssään altistuneista ensin omaan työnantajan luetteloonsa. Tämän luettelon tietojen pohjalta työnantajan pitää tehdä ilmoitukset ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosi kerrallaan. Vuoden 2020 osalta ilmoitukset tulee tehdä vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. ASA-rekisteriä pitää yllä Työterveyslaitos.

Kvartsipölylle altistutaan esimerkiksi louhinta- ja rakennustöissä

Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä. Työntekijät, joiden keskimääräinen kvartsipölyaltistuminen ylittää 10 % voimassa olevasta HTP-arvosta, on syytä ilmoittaa ASA rekisteriin. Jos tarkempaa tietoa altistumistasosta ei ole, työntekijä tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin, jos hän tekee kvartsipölylle altistavaa työtä vähintään 20 päivänä vuodessa vähintään 2 tuntia päivässä tai vastaavan altistumisajan, esim. 1 tunnin 40 päivänä.

Työterveyshuolto tekee terveysseurantaa

Työterveyshuollon terveysseurannan terveystarkastukset ovat tarpeen työssä, jossa kvartsille altistumisesta voi aiheutua silikoosin/keuhkosyövän vaaraa. Jos kvartsipölyaltistumisen on työssä todettu olevan pysyvästi alle 50 % voimassa olevasta HTP-arvosta, silikoosiin sairastumisen riski on todennäköisesti matala. Täysin turvallista altistumistasoa kvartsin aiheuttaman keuhkosyövän osalta ei kuitenkaan nykytietämyksen perusteella pystytä tunnistamaan.

Koska vuotta 2019 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään aikaisemman lainsäädännön mukaisesti, ei kvartsille altistuneita tule ilmoittaa vuodelle 2019.

ASA-rekisteri: https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_88+2019.aspx

HTP-arvot 2018. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3937-0

Syöpävaaran torjunta  rakennusalalla uuden asetuksen myötä https://www.tyosuojelu.fi/-/syopavaaran-torjunta-rakennusalalla-uuden-asetuksen-myota

Työterveyslaitoksen tiedote 18.12.2019: Asa-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttuu 1.1.2020 alkaen
https://www.ttl.fi/asa-ilmoitettavien-syopavaarallisten-aineiden-maarittely-muuttuu-1-1-2020-alkaen/

27.03.2020 10:40Kaivosinvestoinnit kasvoivat, malminetsintä väheni
27.03.2020 8:11Rototiltin täysautomaattinen pikakiinnitysjärjestelmä suuri puheenaihe Conexpossa
26.03.2020 17:00Kuorma-autot ja hyötyajoneuvot muuttuviin kuljetustarpeisiin Volvo Truck Rentalista
25.03.2020 11:00Suomen ensimmäisen valtakunnallisen "Liikenne 12" -liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee
24.03.2020 11:00JCB FINANCE rahoittaa konehankintasi
23.03.2020 15:14Joustavaa palvelua vara- ja kulutusosissa
23.03.2020 11:54Milwaukee esittelee akkukäyttöisen jatkojousikoneen viemäriputkien avaukseen
22.03.2020 10:00Skanska rakentaa Lumo Kodeille vuokra-asuntoja Vantaan Leinelään
21.03.2020 11:00Engcon nosti kaivukoneenkuljettajat korokkeelle Conexpossa - yritys otti mukaansa Las Vegasiin toimialan suurimpia vaikuttajia
20.03.2020 10:24JT Asbesti Oy sulautuu Purkupiha Groupiin

Siirry arkistoon »