Kvartsipölylle altistuneet ilmoitettava ASA-rekisteriin

03.03.2020 9:00

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työpaikalla käytetyistä syöpää aiheuttavista tai perimää vaurioittavista aineista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Vuoden 2020 alusta myös kvartsipölylle on asetettu sitova raja-arvo ja työnantajille on tullut velvollisuus ilmoittaa kvartsipölylle altistuneet työntekijät ns. ASA-rekisteriin. Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä.

EU:n syöpädirektiivin päivityksen myötä kvartsille on asetettu 1.1.2020 alkaen sitova kahdeksan tunnin raja-arvo 0,1 mg/m3. Kvartsin työhygieeninen raja-arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP8h-arvo) on Suomessa 0,05 mg/m3. Altistumisen seurantaa tulee tehdä työhygieenisin mittauksin, jos muulla tavoin ei voida varmistaa, että työssä ei altistuta kvartsille tai että altistuminen on vähäistä. Raja-arvot koskevat myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja, kuten kristobaliittia ja tridymiittiä.

Kvartsipölylle altistuneet ilmoitettava ASA-rekisteriin

Työ, johon liittyy altistuminen kvartsipölylle on lisätty myös ASA-rekisteriin eli ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvien rekisteriin ilmoitettavien menetelmien listaan.  Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös muita kiteisen piidioksidipölyn esiintymismuotoja. Tämän vuoden alusta alkaen työnantajan velvollisuus on selvittää, altistutaanko työssä kvartsipölylle ja kerätä tiedot kvartsipölylle työssään altistuneista ensin omaan työnantajan luetteloonsa. Tämän luettelon tietojen pohjalta työnantajan pitää tehdä ilmoitukset ASA-rekisteriin takautuvasti kalenterivuosi kerrallaan. Vuoden 2020 osalta ilmoitukset tulee tehdä vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. ASA-rekisteriä pitää yllä Työterveyslaitos.

Kvartsipölylle altistutaan esimerkiksi louhinta- ja rakennustöissä

Kvartsipölyaltistumisen riski on mm. murskaamoissa, valimoissa, kaivannaisteollisuudessa, louhinta- ja kivitöissä sekä rakentamisessa työskentelevillä. Työntekijät, joiden keskimääräinen kvartsipölyaltistuminen ylittää 10 % voimassa olevasta HTP-arvosta, on syytä ilmoittaa ASA rekisteriin. Jos tarkempaa tietoa altistumistasosta ei ole, työntekijä tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin, jos hän tekee kvartsipölylle altistavaa työtä vähintään 20 päivänä vuodessa vähintään 2 tuntia päivässä tai vastaavan altistumisajan, esim. 1 tunnin 40 päivänä.

Työterveyshuolto tekee terveysseurantaa

Työterveyshuollon terveysseurannan terveystarkastukset ovat tarpeen työssä, jossa kvartsille altistumisesta voi aiheutua silikoosin/keuhkosyövän vaaraa. Jos kvartsipölyaltistumisen on työssä todettu olevan pysyvästi alle 50 % voimassa olevasta HTP-arvosta, silikoosiin sairastumisen riski on todennäköisesti matala. Täysin turvallista altistumistasoa kvartsin aiheuttaman keuhkosyövän osalta ei kuitenkaan nykytietämyksen perusteella pystytä tunnistamaan.

Koska vuotta 2019 koskevat ASA-ilmoitukset tehdään aikaisemman lainsäädännön mukaisesti, ei kvartsille altistuneita tule ilmoittaa vuodelle 2019.

ASA-rekisteri: https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191273

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_88+2019.aspx

HTP-arvot 2018. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3937-0

Syöpävaaran torjunta  rakennusalalla uuden asetuksen myötä https://www.tyosuojelu.fi/-/syopavaaran-torjunta-rakennusalalla-uuden-asetuksen-myota

Työterveyslaitoksen tiedote 18.12.2019: Asa-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttuu 1.1.2020 alkaen
https://www.ttl.fi/asa-ilmoitettavien-syopavaarallisten-aineiden-maarittely-muuttuu-1-1-2020-alkaen/

29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
30.05.2020 12:11YIT on voittanut useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2020-2025
29.05.2020 9:44GTK käynnistää Geokemialliset taustapitoisuuskartoitukset Sotkamon kunnan alueella
28.05.2020 11:00Työmaiden työturvallisuusjohtaminen parantunut merkittävästi viime vuosikymmenellä
27.05.2020 14:46Milwaukeelta akkukäyttöinen murtovasara
27.05.2020 8:53Oulu-Laurila-radan tarvesuunnittelu alkaa kesäkuussa
26.05.2020 12:24Syyskuussa järjestettävien Alihankinta-messujen järjestelyt etenevät ennakkosuunnitelmien mukaisesti
25.05.2020 13:33Maarakennusalan kustannukset laskivat huhtikuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta
25.05.2020 10:40Vuoden Kivenpyörittäjä -palkinto Jyrki Tahvoselle
24.05.2020 21:40KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...

Siirry arkistoon »