Kehä I ja Lahdentien liittymään suunnitteilla mittavat muutokset

12.02.2021 9:21

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta.

Lahdenväylä (Vt4) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tie ruuhkautuu ajoittain voimakkaasti ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Pikaraitiotie tulee tulevaisuudessa ylittämään Lahdenväylän uuden Ilmasillan kautta ja uusi Ilmasillan eritasoliittymä helpottamaan kasvavan Malmin liikennemäärien keskittämistä isoille väylille. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Helsingin kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa ja katusuunnitelmia.

Lahdenväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Lahdenväylällä Kehä I:n ja Valtatien 7 välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä myös valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Nykyisellään Lahdenväylän ruuhkautumisen yksi pullonkauloista on Kehä I eritasoliittymän ja Valtatie 7 eritasoliittymän väli, jossa pohjoisen suuntaan useampi rinnakkainen kaista sekoittuu. Myös Kehä I liittymiset ja erkanemiset ruuhkautuvat voimakkaasti. Tulevaisuudessa Malmin lentokentän alueen rakentuminen asuinalueeksi aiheuttaisi nykyiseen Kehä I Malmin eritasoliittymään merkittäviä ongelmia, jotka ehkäistään rakentamalla uusi Ilmasillan eritasoliittymä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Lahdenväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuutta pyritään parantamaan. Tavoitteena on myös vähentää haittoja sekä pilaantumisriskiä niin luonnonympäristölle kuin Tattariharjun pohjavesiesiintymälle. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan tarkasti huomioon suunnittelussa. Rakennettavat uudet sekä korotettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Lahdenväylälle suunnitellaan parannettavat ramppijärjestelyt niin Kehä I:n kuin Valtatie 7:n eritasoliittymiin, joiden väliin liittyy uusi suunniteltava Ilmasillan eritasoliittymä. Lisäksi suunnitellaan Lahdenväylälle kolmannet kaistat Valtatie 7:n ja Kehä III:n välille. Kehä I:tä parannetaan rakentamalla kolmannet kaistat Malmin eritasoliittymän ja Kivikon eritasoliittymän välille sekä kaksikaistaiset rampit Valtatielle 4 pohjoisen suuntaan. 

Tiesuunnitelman ohessa laadittavassa Helsingin kaupungin katusuunnitelmassa suunnitellaan uuden Ilmasillan eritasoliittymän lisäksi parannettavan Tattariharjuntietä liittymineen Tattarisuon teollisuusalueen kohdalla. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille muun muassa Lahdenväylän ylittävän uuden Kivikon puistosillan myötä. 

Tiesuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa 15.2.2021–1.3.2021 välisenä aikana. Suunnitelmista voi esittää mielipiteen tai toimittaa lisätietoa. Suunnitelmaluonnokset, esittelyvideot ja tiedotteet ovat esillä ELY-keskuksen hankesivulla sekä Helsingin kaupungin katu- ja puistosuunnitelmien nettisivuilla.

Suunnitelmaluonnokset ja esittelyaineisto:

Väylävirasto / ELY-keskus: https://vayla.fi/valtatien-4-parantaminen-valilla-keha-i-keha-iii-ja-ilmasillan-eritasoliittyma

Helsinki: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat, karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Palautteet toimitetaan 1.3.2021 mennessä viitteellä: Vt 4 Kehä I – Kehä III, UUDELY/1236/2021.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Sami Mankonen, PL 36, 00521 HELSINKI tai sami.mankonen@ely-keskus.fi.

06.10.2022 8:46VTT panostaa kaivos- ja teollisuusalan tutkimukseen perustamalla uuden tutkimusprofessuurin
05.10.2022 9:00Exilion Tuuli investoi ja rakentaa kaksi uutta tuulipuistoa Pohjois-Pohjanmaan Iihin
04.10.2022 12:00Robit Rbit -porakruunusarja perän- ja tunnelinajoon nyt saatavilla
03.10.2022 11:00Rakentamisen liikevaihto kasvoi elokuussa 9,9 % vuodentakaisesta
30.09.2022 23:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 39/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, metsä- ja maarakennusalan tuoreet kuulumiset
29.09.2022 10:13Suomalaiselle maalämpöratkaisu voitti merkittävimmän alan kilpailun
28.09.2022 12:10Cramon kaikille avoin Vuoden olosuhdehallinnan kohde -kilpailu käynnistyy lokakuun alussa - Osallistu mukaan!
27.09.2022 11:43Kalojen vaellus- ja lintujen pesintäajat hankaloittavat Kruunuvuorensillan rakennustöiden vaiheita
26.09.2022 11:34Meltex aloittaa maanrakennuskankaiden valmistuksen Suomessa
26.09.2022 11:21Kolmos-tielle kaavailtu "Puskiaisten oikaisu" etenemässä suunnittelusta toteutukseen

Siirry arkistoon »