Sakatin monimetallikaivoksen ympäristövaikutusten selvitys todettiin puutteelliseksi

13.04.2021 10:32

sakatti_kaivos.png

Lapin ELY-keskus on ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisena yhteysviranomaisena tarkistanut Sakatin monimetallikaivoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatua ja riittävyyttä.

Yhteysviranomainen katsoo, että pohjavesimallinnukseen ja pohjavesivaikutusten lieventämiseen sekä kaivannaisjätteiden karakterisointiin ja vesitaseen laskemiseen sekä tulosten käsittelyyn ja esittämiseen liittyy puutteita ja epävarmuuksia, joita ei ole riittävästi käsitelty arviointiselostuksessa. Puutteet ovat niin oleellisia, että arviointiselostusta on täydennettävä.

Hankkeen merkittävimpien ympäristövaikutusten selvittäminen edellyttää pohjavesimallinnusta sekä kaivannaisjätteiden laadun ja pitkäaikaiskäyttäytymisen tuntemista. Niihin ja vesitasemallinnukseen liittyvät puutteet aiheuttavat merkittävän epävarmuuden. Epävarmuus vaikuttaa edelleen muihin tarkasteluihin, joissa tuloksia käytetään lähtötietoina. Virhelähteet ja epävarmuus heijastuvat etenkin vesien ja kaivannaisjätteiden hallinnan suunnitteluun sekä pohjavesi-, vesistö- ja luontovaikutusten arviointeihin. On otettava huomioon, että hanketta suunnitellaan alueelle, jolla on merkittäviä luonnonarvoja.

Yva-menettelyssä on annettu yhteysviranomaisen lausunto yva-ohjelmasta kolme vuotta sitten. Vuodenvaihteessa toteutetussa yva-selostuksen kuulemisessa annettiin 28 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Useat tahot lausuivat arviointien puutteellisuudesta ja epävarmuudesta. Arviointiselostuksesta kuullaan sen täydentämisen jälkeen uudestaan. Yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen perustellun päätelmän.

Lapin ELY-keskus antoi 17.3.2021 yhteysviranomaiselle luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittaman Natura-lausunnon arvioinnin asianmukaisuudesta. Lausunnossa edellytetään Natura-arvioinnin täydentämistä. Myös Natura-lausunnossa on katsottu, että pohjavesimallinnuksessa on useita epävarmuustekijöitä. Lievennystoimenpiteistä huolimatta kaivostoiminnasta aiheutuvat pohjaveden pinnankorkeuden muutokset voisivat siten olla arvioitua suuremmat vaikuttaen Viiankiaavan pohjavesivaikutteisiin suojeluperusteisiin ennakoitua enemmän.

Anglo American -konserniin kuuluva AA Sakatti Mining Oy suunnittelee Sakatin monimetalli-esiintymän hyödyntämistä. Hankealue sijaitsee Sodankylän kunnassa noin 15 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen valtatien 4 ja Kitisen itäpuolella.  

Suunnitellun Sakatin kaivoksen toiminta käsittää malmin louhinnan maanalaisesta kaivoksesta sekä maan päällä tapahtuvan malmin rikastuksen, muodostuvien jätteiden ja vesien käsittelyyn liittyvät toiminnot, kaivosalueen tekniset perusrakenteet ja muut vaadittavat tukitoiminnot. Kaivoksen maanpäälliset toiminnot sijoittuvat suurelta osin Viiankiaavan länsipuolella sijaitsevalle Kuusivaaran alueelle. Eri hankevaihtoehdoissa toimintoja on sijoitettu osin myös Pahanlaaksonmaalle noin 3-5 kilometriä Kuusivaarasta pohjoiseen. Puhdistetut vedet puretaan Kitiseen. Idässä maanpäällinen hankealue rajautuu Natura 2000 -alueeseen ja Viiankiaavan soidensuojelualueeseen. Sakatin esiintymä sijaitsee Viiankiaavan alla.

11.05.2021 15:00Wille 675 - isompi, voimakkaampi, älykäs Delta-sarjalainen
10.05.2021 9:08Turun saaristotielle suunnitteilla uusi tieyhteys Kurkelan ja Kuuusiston välille
07.05.2021 23:33KATSO TÄSTÄ 7.5. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
07.05.2021 16:55Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia
06.05.2021 15:34Maxpo 2021 syyskuussa Hyvinkäällä
06.05.2021 11:00YIT:lle useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2021-2026
05.05.2021 13:11Uuden Veturitien sillan rakentaminen käyntiin Helsingissä
05.05.2021 10:12Kunnille kehitteillä ekologisen kompensaation toimintamalli maankäytön suunnitteluun
04.05.2021 14:09Suomeen avatumassa uusi Liikkuvat työkoneet -klusteri
04.05.2021 11:55Terrafame panostaa uudenlaisiin logistiikkaratkaisuihin akkukemikaalien kuljetuksissa

Siirry arkistoon »