Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvan osuuden ympäristövaikutukset on arvioitu

Share |
26.07.2017 17:15

Nord Stream 2 AG suunnittelee kahden merenalaisen maakaasuputken rakentamista Venäjältä Saksaan. Uudenmaan ELY-keskus pitää tehtyä ympäristövaikutusten arviointia (YVA) riittävänä, mutta edellyttää lisäselvitysten tekemistä hankkeen siirtyessä lupavaiheeseen.

Suomen talousvyöhykkeellä uusi putkireitti sijoittuu suurelta osin nykyisten Nord Stream -putkilinjojen pohjoispuolelle niiden reittiä noudattaen. Suunnitteilla olevien putkilinjojen kokonaispituus on noin 1200 km ja Suomen talousvyöhykkeellä olevien putkilinjojen pituus noin 378 km. Putkenlasku on suunniteltu vuosille 2018 - 2019 ja putkilinjat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. Kaasuputkilinjan suunniteltu käyttöikä on noin 50 vuotta. Nord Stream 2 -putkilinjan toteutus perustuu jo käytössä olevan Nord Stream -putkilinjan rakentamisesta ja käytöstä saatuihin kokemuksiin.

Suomen talousvyöhykettä koskevan osan ympäristövaikutusten arviointi on päättynyt. Uudenmaan ELY-keskus toimi hankkeen yhteysviranomaisena ja on antanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntonsa. Lausunnossa on otettu huomioon Suomen viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisilta saadut lausunnot ja mielipiteet, joita tuli kaikkiaan 37 kappaletta. YVAssa on sovellettu myös kansainvälistä kuulemista ja otettu huomioon Viron, Ruotsin, Tanskan, Liettuan, Latvian, Puolan ja Saksan antama palaute arvioinnista.  

Useissa YVA-yhteysviranomaiselle annetuissa lausunnoissa tuotiin esille, että hanke on kansainvälisten ilmastotavoitteiden vastainen ja investoinnit tulee kohdentaa uusiutuviin polttoaineisiin. Rakentamispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin on todettu, ettei hankkeella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueiden luontoarvoihin. Lieventämiskeinoja tulee selvittää ja hätätilanteisiin varautua.

Valtioiden rajat ylittävistä ja koko kaasuputken aiheuttamista vaikutuksista on tehty erikseen kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi.

Merkittävimmät vaikutukset rakentamisenaikaisia

Nord Stream hankkeen jälkeen Suomen merenhoitosuunnittelussa on yhdeksi Suomenlahden suojelun keskeiseksi kysymykseksi noussut vedenalainen melu. Nord Stream 2 -hankkeen YVA:ssa ilmeni, että rakentamisen aikaisella melulla on merkittäviä vaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti Natura 2000 -alueiden suojeluperusteina oleviin merinisäkkäisiin. Ammusten raivaus, kiviaineksen kasaus ja putkenlasku voivat myös aiheuttaa kiintoaineen ja haitallisten aineiden leviämistä sekä haitallisia vaikutuksia merilinnustoon ja vedenalaisiin luontotyyppeihin. Rakentamisen aikaisia haittoja voi aiheutua lisäksi meri- ja maaliikenteelle.  Käytönaikaiset vaikutukset ovat selvästi vähäisemmät, mutta hanke voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ammattikalastukselle ja rajoittaa Suomen talousvyöhykkeen tulevaa käyttöä.

Luonnonoloiltaan ainutlaatuinen Suomenlahti on herkkä ja kärsii liiallisesta kuormituksesta. Haitallisia vaikutuksia voidaan YVA-arvioinnin mukaan vähentää lieventämistoimilla. Tehokkainta on ajoittaa rakentaminen niin, että häiriölle alttiimpien ajankohtien aikana ei työskennellä alueilla, joissa esiintyy erityisen herkkiä tai uhanalaisia lajeja. Hankkeen aikana haittavaikutusten seuranta ja nopeat korjaustoimet ovat välttämättömiä, jotta vedenalaisista räjäytyksistä ei aiheudu vakavia haittoja ja vaurioita kaloille, linnuille, nisäkkäille tai muille eliöille.

YVA osoittaa, että Natura 2000 -alueiden luontoarvojen ja talousvyöhykkeen tulevan käytön kannalta eteläiset reittivaihtoehdot ovat selvästi vähemmän haitallisia kuin pohjoiset vaihtoehdot.  Dynaamisesti asemoitavan putkenlaskualuksen käyttäminen Suomen talousvyöhykkeellä vähentää ammusten raivaustarvetta ja haittoja meriliikenteelle ja on selvästi vähemmän haitallinen vaihtoehto kuin ankkuroitava putkenlaskualus. 

Lisäselvitystarpeet

Valittavan linjausvaihtoehdon vaikutusten arviointi jatkuu ja täsmentyy lupavaiheessa hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien Natura 2000 -alueiden vaikutusarvioinneilla. Arvioinneissa on otettava huomioon tuoreimmat merenpohjakartoitusten ammuksia ja niiden sijaintia koskevat tiedot sekä haittojen lieventämistoimenpiteet. Vesilupaa varten tarvittavat raivausta ja rakentamista koskevat yksityiskohtaiset suunnitelmat voidaan laatia, kun Natura-arviointien tulokset ovat käytettävissä.

Nord Stream 2 AG:n tehtävänä on vastata kansainvälisessä kuulemisessa esille nostettuihin kysymyksiin ja lisäselvitystarpeisiin.

Tarvittavat luvat

Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain mukainen valtioneuvoston suostumus ja vesilain mukainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa. YVA-lain mukaan hankkeelle ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin yhteysviranomainen on antanut arviointiselostuksesta lausunnon ja YVA-menettely on päättynyt. Myös edellä kuvatut Natura-arvioinnit tarvitaan ennen vesiluvan myöntämistä. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta  http://www.ymparisto.fi/nordstream2YVA

17.07.2018 9:01NCC rakentaa 162 asuntoa Tampereen Hatanpäälle
16.07.2018 9:55Henri Pesonen Deleten Kierrätyspalvelu-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi
16.07.2018 8:01Novatronin etätuki -asiakkaan oikeana kätenä jo yli 10 vuotta
15.07.2018 11:01YIT ja Boliden allekirjoittivat sopimuksen vesialtaan laajentamisesta kuparikaivoksessa Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa
14.07.2018 14:22Rakennuskustannukset nousivat kesäkuussa 2,7 prosenttia vuodentakaisesta
14.07.2018 9:00Digitalisaatio auttaa tienpäällystystöiden kehittämisessä
13.07.2018 17:01Tutkimus: Kaivokset kasvattavat Suomen bkt:tä 1,2 miljardilla
13.07.2018 10:01Tawastia Truck Weekend nyt viikonloppuna Hämeenlinnassa - Ammattilehden Mediamobiili paikalla - hae uusimmat ammattilehdet
12.07.2018 11:00Skanska rakentaa Kivenlahden metroaseman
11.07.2018 11:11JM-Louhinta Oy:lle uusi tela-alustainen Doosan DX300LC-5 kaivukone

Siirry arkistoon »